De ronde: planning, praten, reflectie

Waarom?
De ronde is de motor van de klas waar de dagelijkse organisatie rond draait. Tijdens de dag zijn er verschillende soorten rondes: planningsronde, praatronde, reflectieronde. In deze rondes kan elk kind op een georganiseerde manier zijn zegje doen.

Planningsronde
Vanaf de kleuterschool wordt gewerkt met een dag- en weekplanning zodat kinderen grip leren krijgen op tijd en ze leren keuzes maken en zich verantwoordelijk voelen voor het uitvoeren van gepland werk. Het werk wordt er, onder leiding van de leerkracht, in overleg georganiseerd. Naast vaste elementen die dagelijks plaatsvinden wordt tijd gepland om de leerlingen te leren hun eigen werkzaamheden te organiseren. De kinderen krijgen inzicht in de taken die af moeten, ze leren deze inplannen op een moment dat ze zelf willen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van planborden en een weekplanning.

De praatronde
Het is een gestructureerd gesprek met als doel te weten te komen wat er leeft in de hoofden en harten van de kinderen. Op deze manier komen alle ervaringen, emoties, weetjes, … die kinderen opdoen buiten de klas zo de klas binnen. De kinderen praten met elkaar, luisteren naar elkaar, maken plannen, lezen teksten voor, tonen dingen aan elkaar, zijn verwonderd, durven vertellen wat hen bezighoudt … waarbij andere kinderen soortgelijke belevingen erbij vertellen, van elkaar leren en leren om elkaar te bevragen. Tijdens de praatronde leren kinderen om de gespreksconventies na te leven. Iedereen wordt serieus genomen en praat zoveel mogelijk gelijkwaardig mee. Er is wekelijks een ander kind voorzitter en secretaris. De praatronde is vaak de start van heel wat activiteiten, de leerkracht grijpt de belevenissen en ervaringen van de kinderen aan om verder als leerstof te benutten : onderzoek, beeldend werk, … Voor de kinderen is de praatronde vaak een eerste aanzet voor het schrijven van een vrije tekst.

De reflectieronde
Het is een werkmoment, activiteit of schooldag eindigt met een gezamenlijke groepsbespreking . De reflectieronde heeft twee
functies. Enerzijds vertellen kinderen waar ze aan gewerkt hebben en geven een opsomming van het geleerde, van het antwoord op de onderzoeksvraag
of eventuele pistes die ze aan het bewandelen zijn om tot een oplossing te komen. Anderzijds geeft de afsluitingsronde ook de mogelijkheid aan de kinderen om vragen te stellen en tips te vragen wanneer ze vastzitten. De groep denkt na en probeert een aantal oplossingen te bieden.

De vrije tekst

Wat is het doel?
Teksten in Freinetonderwijs zijn de spil van het taalonderwijs. De kinderen leren om zo helder en kernachtig mogelijk te verwoorden wat ze willen zeggen via een zelfgekozen vorm. De gemaakte teksten worden in de kring voorgelezen, er wordt met gevoel over gepraat, teksten worden gebruikt voor tekstbespreking, teksten worden verder uitgediept. dit alles maakt dat taal voor de kinderen een zinvolle, motiverende en in het schoolwerk geïntegreerde aangelegenheid is.
Schrijven is niet alleen een techniek die je voor school leert. Kinderen ervaren dat het de moeite waard is om te leren schrijven door het in allerlei functionele situaties te gebruiken waardoor de behoefte gecreëerd wordt om het proefondervindelijk te willen ontdekken. Ze leren schrijven om voor zichzelf dingen vast te leggen of om anderen iets te vertellen, ze leren zeggen en schrijven wat
ze op hun hart hebben… De eind-teksten worden (uitdagend) vormgegeven, vermenigvuldigd en verspreid om zo geschreven taal voor leerlingen tot authentiek leren te maken. Computers kunnen hierbij een zinvolle rol spelen.

Correspondentie

Wat is het doel?
De schoolcorrespondentie is een uitwisseling van vrije teksten, klaskranten, schriftelijke verslagen van projecten, persoonlijke brieven enz. met een klas van een andere school, een persoon of een organisatie. De correspondentie is een belangrijke voedingsbodem voor projecten, taalactiviteiten en voor het dagelijkse klasleven. Kennis maken met andere milieus zorgt voor socio-culturele verrijking.